Close

હેલ્પલાઇન

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી

ડિસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટ નજીક,
સુરેન્દ્રનગર,
ગુજરાત – 363001

કૉલ કરો: +91 2752 282200 ફેક્સઃ +91 2752 283862

ઇમેઇલ:collector-srn[at]gujarat[dot]gov[dot]in 

  • કટોકટી જિલ્લા હેલ્પલાઇન: +91 2752 283400
  • જિલ્લા EOC હેલ્પલાઇન: +91 2752
  • વુમન હેલ્પલાઇન: 1091
  • બાળ હેલ્પલાઇન: 1098
  • આગ અને બચાવ: 101
  • બચાવ અને રાહત કમિશનર: 1070