કોઈ ઇવેન્ટ નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી
માનનીય મુખ્યમંત્રી
માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય કલેકટર
કલેકટર શ્રી કે. રાજેશ