Close

સબ-ડીવીઝન અને બ્લોક

ક્રમ વિભાગ નામ તાલુકા
1 ચોટીલા શ્રી એચ.એમ. ડામોર ચોટીલા, મુળી અને થાનગઢ
2 ધ્રાંગધ્રા શ્રીમતી પી.એમ. મોણપરા ધ્રાંગધ્રા
3 લિબંડી શ્રી ભવ્ય વર્મા ચુડા, લિબંડી અને સાયલા
4 દસાડા(પાટડી) શ્રી આર.આર.જાદવ દસાડા(પાટડી)
5 વઢવાણ શ્રી વીજય પટ્ટણી લખતર અને વઢવાણ