Close

સબ-ડીવીઝન અને બ્લોક

ક્રમ વિભાગ નામ તાલુકા
1 ચોટીલા શ્રી પ્રિયાંક ગલચર ચોટીલા, મુળી અને થાનગઢ
2 ધ્રાંગધ્રા શ્રી એમ. પી. પટેલ ધ્રાંગધ્રા
3 લિબંડી શ્રીવાય. જી. જાડેજા ચુડા, લિબંડી અને સાયલા
4 દસાડા(પાટડી) શ્રીમતી બી.જે.ઝાલા દસાડા(પાટડી)
5 વઢવાણ શ્રી દીપેશ કેડિયા લખતર અને વઢવાણ