ફોર્મ્સ

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું ડાઉનલોડ / લિંક
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(431 KB)
રેશનકાર્ડ વિભાજન માટે અરજી ફોર્મ પ 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(137 KB)
પ્રમણિત નકલો મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(617 KB)
શરત ફેર કરી આપવા બાબતની અરજીનો નમુનો 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(2 MB)
જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(2 MB)
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(346 KB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(340 KB)
રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત ફોર્મ નં ૬-અ 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(132 KB)
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) 01/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(180 KB)