Close

તેહસીલ

તાલુકા વિગતો
ક્રમ તાલુકા મામલતદાર સંપર્ક ઇમેઇલ
1 ચુડા શ્રી એલ. એચ. રાવલ +91 2753 233361 mam-chuda@gujarat[dot]gov[dot]in
2 ચોટીલા શ્રી એમ.સી.રાઠોડ +91 2751 280279 mam-chotila@gujarat[dot]gov[dot]in
3 ધ્રાંગધ્રા શ્રી એ.એમ.શેરસીયા +91 2754 282632 mam-dhrangdhra@gujarat[dot]gov[dot]in
4 લખતર શ્રી જી. આર. હરદાસાની +91 2759 273027 mam-lakhtar@gujarat[dot]gov[dot]in
5 લિબંડી શ્રી એચ.એમ.ડામોર +91 2753 260074 mam-limbdi@gujarat[dot]gov[dot]in
6 મુળી શ્રી એ.કે. જોશી +91 2754 233321 mam-muli@gujarat[dot]gov.in
7 પાટડી શ્રી એ.બી. જાદવ +91 2757 227032  
8 સાયલા શ્રી પી.બી. ચૌહાણ +91 2755 280773 mam-sayla@gujarat[dot]gov[dot]in
9 થાનગઢ શ્રી આર.એમ.દંતાણી +91 2754 220343 mam-than@gujarat[dot]gov[dot]in
10 વઢવાણ શ્રી વી.એમ.ચૌધરી +91 2752 243956 mam-wadhwan@gujarat[dot]gov[dot]in